Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zakon o dimnjačarstvu


Tehnički propisi za gradnju dimnjaka 03/2007


Obrazloženje i opis dimnjačarskih usluga

Opći uvjet o dimnjačarskim poslovima

Uredba o održavanju zgrada

HDU Pravila i osnove dimnjačarske struke

Pravilnik o obavljanju dimnjačarskih poslova

Zakon o zaštiti od požara 92/10

Zakon o čišćenju dimnjaka sa krova

 

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA GRADA ZAGREBA

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i36/15) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 -pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 30. sjednici, 16. srpnja 2015., donijela je ODLUKU o obavljanju dimnjačarskih poslovaI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba.

Članak 2.Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.Dimovodni objekti u smislu ove odluke su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.Uređaji za loženje sasustavom dobave zraka u smislu ove odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaji za odvod ispušnih plinova.

Članak 3.Dimnjačarske poslove na području Grada Zagreba može obavljati pravnaosoba, odnosno fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova koja je s Gradom Zagrebom sklopila ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar).Područje Grada Zagreba je jedno dimnjačarsko područje.Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: koncesija) daje se na rok od 15 godina.

II. UVJETI DAVANJA KONCESIJE

Članak 4.Ponudu može podnijeti pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik ili zajednica ponuditelja.Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete za dobivanje koncesije:

1. da je registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova;

2. da ima najmanje 60 zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke od kojih najmanje 30 mora imati položen majstorski ispit;

3. da je financijski sposobna za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno da nema dospjelog duga s osnove javnih davanja i dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi;

4. da nije kažnjavana za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava;

5. da posjeduje jedno osobno računalo, 30 mjernih instrumenata analizatora dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova te osnovnu opremu za obavljanje dimnjačarskih poslova za svakog zaposlenika, i to:-mjerač volumnog udjela CO u prostoru u ppm, uže s kuglom i četkom, udarnu žičanu osovinu duljine do 5 m (štoser), udarnu žičanu osovinu duljine od 8 do 10 m (štoser), četku od dlake ili odgovarajućeg materijala duljine osovine 1,2 do 1,8 m (čimprling), šernu ili švicarsku šernu, dimnjačarski partviš, garnituru ključeva za vratašca, špicu s navojem kao dodatak na udarnu žičanu četku, četku s navojem za čišćenje kotlovskih cijevi, četku za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, termogena, dimovodnih kanala i štednjaka priključenih na sve vrste energenata, priručno ogledalo s teleskopom, rosnu ploču, set imbus ključeva, set ključeva 32-dijelnih (gedore), dimne patrone.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja ili pravna osoba registrirana kao zadruga, tada zajednica ponuditelja ili zadruga mora dokazati da ukupnim brojem svojih zaposlenika, odnosno zaposlenika svojih članova, te raspoloživom opremom ispunjavauvjete iz stavka 3. točaka 2. i 5. ovoga članka, a svaki član zajednice ponuditelja ili član zadruge mora pojedinačno dokazati ispunjavanje uvjeta iz stavka 3. točaka 1., 3. i 4. ovoga članka.III. STRUČNO POVJERENSTVOČlanak 5.Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) prije početka postupka davanja koncesije imenuje Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).Povjerenstvo se bira iz redova stručnjaka iz područja pravne, ekonomske i tehničke struke.Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te njihove zamjenike.